Romak - twój producent opakowań z tworzyw sztucznych

OWS

Dążąc do jak największej transparentności działań naszej firmy oraz w trosce o usprawnienie wzajemnej współpracy prezentujemy Ogólne Warunki Sprzedaży regulujące zasady świadczenia usług realizowanych przez PPHU Romak.
Przeczytaj
Romak - twój producent opakowań z tworzyw sztucznych - Produkty
Ogólne Warunki Sprzedaży PPHU Romak

§ 1. Terminologia

Nabywca – jest to osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary oferowane przez PPHU Romak
Sprzedawca – PPHU Romak z siedzibą w Tychach
Towary – usługi oraz produkty gotowe podlegające procesowi produkcyjnemu w PPHU Romak, jak również linia oferty lub pozycja faktury nie podlegająca procesowi produkcyjnemu w PPHU Romak.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy PPHU Romak a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez PPHU Romak.
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 

 1. OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem , dystrybutorem i sprzedawcą jest PPHU Romak, 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 74, e-mail: romak@romak.pl, REGON: 003502140, NIP: 635-000-64-20
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego w tym również umów zawieranych w formie zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu towaru lub usługi
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej www.romak.pl
 4. OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług . Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług . Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 6. Postanowienia zawarte w rzeczonych warunkach ( OWS ) mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 7. Zmienione ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

 

§ 4. Zawieranie umów

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Nabywcę i potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę. W przypadku modyfikacji warunków zamówienia przez Sprzedającego za moment zawarcia umowy uznaje się Akceptację przez Kupującego wprowadzonych zmian.
 2. Zamówienia muszą być złożone:
  a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail
  b) pisemnie
  Zamówienie musi zawierać dokładną nazwę i adres Kupującego, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnione ze Sprzedawcą, formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa).

 

§ 5. Dostawy

 

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane
  działaniem operatora logistycznego ( spedytora ).
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nieprzyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania nieodebranego towaru.(8PLN/mkw)
 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 14 dni lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 4 ust 3 .
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, oraz sporządzić protokół w przypadku uszkodzenia produktu przy odbiorze Towaru przewoźnikowi, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 7 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

   

§ 6. Warunki płatności

 

 1. Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT uprzednio wystawionej przez Sprzedającego
 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający zażąda od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego
 4. Oferta lub Potwierdzenie zamówienia mogą zawierać zobowiązanie Kupującego do wniesienia zaliczki na poczet ceny produktu/usługi.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.

 

§ 7. Podsumowanie

 

 1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 4. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego .
Nasze mocne strony

Firma PPHU ROMAK z siedzibą w Tychach została założona w 1983 roku i obecnie jest jednym z wiodących producentów opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych na polskim rynku.

01

Najwyższa jakość produktów

Stosowane do produkcji surowce są najwyższej jakości, a cały proces produkcyjny objęty jest ścisłym nadzorem. Nieustanne dążenie do innowacyjności, modernizacji oraz podnoszenia kwalifikacji kadry pracowniczej pozwala na funkcjonowanie nie tylko na rynku lokalnym  ale i poza granicami naszego kraju.

02

Bogata oferta opakowań

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom , poszerzamy asortyment w nowych kategoriach produktowych. Stale aktualizujemy naszą ofertę, co pozwala nam dostosować się do coraz to bardziej rygorystycznych przepisów i oczekiwań rynku.

03

Terminowość

Dzięki profesjonalnemu podejściu, wysokiej jakości i terminowości naszych usług, docieramy do najbardziej wymagających Klientów z branży chemicznej, budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej, rolniczej czy wielu innych.

04

Indywidualne podejście

W zakresie naszej działalności leży również realizacja projektów zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami naszych Klientów. Stosowane do produkcji surowce są najwyższej jakości, a cały proces produkcyjny objęty jest ścisłym nadzorem.

05

ISO 9001:2009

Od 2004 roku w firmie został wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009.

06

Specjalistyczne certyfikaty

Wybrane linie produktowe posiadają stosowne certyfikaty na materiały niebezpieczne, atest na kontakt z żywnością oraz certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do stosowania naszych opakowań w podziemnych zakładach górniczych.

Masz pytania, napisz do nas!